Privacyverklaring

Privacyverklaring Insitevision

Via de website van ons hostingbedrijf worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Insitevision acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Insitevision is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking zoals deze binnen onze systemen plaatsvindt. Hieronder valt niet uw website. Als u op uw website gegevens verwerkt (bijvoorbeeld middels een contactformulier of een bestelformulier) dan bent u de verwerkingsverantwoordelijke en zijn wij uw subverwerker. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Omdat onze hosting is uitbesteed aan Mihos.net, is Mihos.net de subverwerker. Insitevision heeft een verwerkersovereenkomst met Mihos.net.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-04-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Uw gebruikersnaam
 • Uw (profiel-) foto (eventueel)

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze diensten zoals het aanvragen van een domeinnaam of hostingpakket, of het inloggen op uw Joomla website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website of onze hsoting kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Dit gaat om de volgende partijen:

 • Mihos.net (hostingbedrijf waarbij wij voor u hosten)

Deze partner is gevestigd binnen de EU (in Nederland).

Van klanten die bij ons een domeinnaam hebben geven wij de NAW gegevens door aan Mihos.net, een Nederlandse registrar waar wij de domeinnamen voor u registreren. Dit is wettelijk verplicht, deze informatie moet up-to-date worden gehouden.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken:

 • Hosting in een datacenter in Nederland (https://mihos.net/datacenter-almere/)
 • Extra WAF (web application firewall, zowel op hosting als (indien door Insitevision gebouwd) binnen de website
 • Hosting voorzien van de laatste patches
 • Websites worden, indien u een strippenkaart hebt, altijd up-to-date gehouden

Wij zullen ons inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens). De door onze subverwerker getroffen maatregelen zijn gelijk aan die op de website van Mihos.net omdat wij de hosting daar afnemen en zijn gepubliceerd op de pagina met het beveiligingsbeleid op de website van Mihos.net.

In ieder geval is Mihos.net ISO 9001:2015 en ISO 27001:2013 gecertificeerd. Insitevision staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. Backups van uw website bewaren wij zo lang u een hostingabonnement bij ons heeft. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Insitevision
Okmastraat 20
8266DB Kampen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06 106 93 957

Contact

06 106 93 957

https://insitevision.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diensten

Websites

Hosting

Onderhoud

© 2022 | Insitevision


De naam Joomla!® en logo worden gebruikt onder een beperkte licentie met toestemming van Open Source Matters. Insitevision is niet verbonden aan en is geen onderdeel van Open Source Matters, Inc, of het Joomla! project.